യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വരുമാനമോ?

നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ യൂട്യൂബ്ഴ്സും മാസം പതിനായിരങ്ങൾ അല്ലേൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരാണ്
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്

അത്യം നമ്മൾ ദിവസവും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

നല്ല ഒരു വിഷയം അത് ഇപ്പോൾ പ്രയാസം ഒന്നുമില്ല
എല്ലാവരും പാചകം തന്നെ നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി

പിന്നെ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാതെ പെട്ടന്ന് വിഷയത്തിലേക്കു വരാൻ നോക്കുക

നിങ്ങൾ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണോ ???

നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ

4000watching hours + 1000subscribers ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല task group ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 4000 watching hours 1000 subscribers ആവുന്നില്ലേ

എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞങ്ങൾ monetization ചെയ്തുതരാം
🌹🌹
https://wa.me/c/919961996147

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *