വാടകവീട്ടീൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

*വാടകവീട്ടീൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?*📓വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വാടക എഗ്രിമെന്റ് […]