മുരു ഇറച്ചി

ഉപ്പുവെള്ളത്തിലാണ് മുരു ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവ കുട്ടത്തോടെയാണ് വസിക്കുന്നത്.കാൽസ്യം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മുരു മനുഷ്യന് ഒരു ഉത്തമമായ ആഹാരം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ എല്ല് പല്ല് എന്നിവയുടെ വളർച്ചക്കും ബലത്തിനും

Read more

Kerala Youtube Promotion, How To Promote my youtube video

എങ്ങനെ ആണ് യൂട്യൂബിൽ റിയൽ വ്യൂസ് ലഭിക്കുന്നത്..? അതിനുള്ള ഉത്തരം ആണ് ഇത് പലരും പല രീതിയിൽ പ്രൊമോഷൻ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും യൂട്യൂബ് പോളിസി അംഗീകരിക്കില്ല,

Read more

മാതൃഭൂമി യാത്ര ഓഫർ

മാതൃഭൂമി യാത്ര ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസം മേഖലകൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു മാതൃഭൂമി പുറത്തിറക്കുന്ന യാത്ര മാഗസിൻ പോസ്റ്റൽ ആയി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് വെറും 750രൂപ ഒപ്പം 350രൂപ വില

Read more