🔥🔥 കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി Experience വേണ്ട

🔥🔥 കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി Experience വേണ്ട

📘1074 ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം
📘മാസ ശമ്പളം: 30,000 മുതൽ 1,60,000 വരെ
📘വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ, പത്താം ക്ലാസ്സ്, ITI ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

📘അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇

📘അറിഞ്ഞില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആർക്കും അവസരം നഷ്ടപ്പെടരുത്

📲 ഏഴാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ജോലികൾ അറിയാൻ👇
🔗 https://youtube.com/c/JOBSGETNOTIFIED

📘നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടപെട്ടവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

Join Job News WhatsApp Group
https://chat.whatsapp.com/KyBtqXVX8JZBJhCas6WDEb

Telegram
https://t.me/joinchat/TxLbDN2HTFsqXW-V

https://youtu.be/J4UzO6Z61no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *