മുരു ഇറച്ചി

ഉപ്പുവെള്ളത്തിലാണ് മുരു ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവ കുട്ടത്തോടെയാണ് വസിക്കുന്നത്.കാൽസ്യം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മുരു മനുഷ്യന് ഒരു ഉത്തമമായ ആഹാരം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ എല്ല് പല്ല് എന്നിവയുടെ വളർച്ചക്കും ബലത്തിനും ഇത് ഉത്തമമാണ്.ഇത് പച്ചക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഏറുന്നു.കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവളർച്ച കൂടുന്നു എല്ലുരുക്കം എന്ന അസുഖത്തിന് ഇത് നല്ലൊരു മരുന്നാണ്.മണിക്കൂറിൽ 10 ലിറ്റർ മുകളിൽ വെള്ളം ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *