പോൽ ബ്ലഡ് സേവനത്തിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് . #keralapolice

പോൽ ബ്ലഡ് – അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തം ആവശ്യമായി വരുകയാണെങ്കിൽ പോൽ ആപ്പിലെ പോൽ ബ്ലഡ് സേവനത്തിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് . വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം. #keralapolice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *