ഈ Lock down കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ന്യായമായ വരുമാനം നേടാം

ഈ Lock down കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ന്യായമായ വരുമാനം നേടാം. മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി എന്നത് പണ്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ബാലി കേറാ മലയായിരുന്നു . വൈകുന്നേരം എന്നും റേഡിയോ വാർത്തകളിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന സെൻസെക്സ് ഇന്ന് ഇത്ര Point ഇടിഞ്ഞു . അല്ലെങ്കിൽ Nifty ഇത്ര Pointe ൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെ കുറിച്ച് സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി’ stock market trading എന്താണെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ Trade ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ മേഘലയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാനാവും. അതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം . ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിങ് stock brocking Firm ആയ Goodwill commoditty-ൽ ഒരു demate account open ചെയ്യൂ അതും Free ആയിട്ട് . Account open ചെയ്യുന്നവർക്ക് Free support-ഉം Stock Recommendation – ഉം നൽകുന്നതാണ്.

+91 86065 00137

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *